IGE IGE2


Comercio intracomunitario. Resumo por seccións arancelarias
Comércio intracomunitário por grandes grupos de produtos. Ano 2020

  NorteGaliciaEurorrexión/Eurorregião
  Introducións / ChegadasExpedicións / ExpediçõesIntroducións / ChegadasExpedicións / ExpediçõesIntroducións / ChegadasExpedicións / Expedições
  Millóns de euros / Milhões de eurosPorcentaxe / percentagemMillóns de euros / Milhões de eurosPorcentaxe / percentagemMillóns de euros / Milhões de eurosPorcentaxe / percentagemMillóns de euros / Milhões de eurosPorcentaxe / percentagemMillóns de euros / Milhões de eurosPorcentaxe / percentagemMillóns de euros / Milhões de eurosPorcentaxe / percentagem
Total 16.079,6 100,0 20.621,6 100,0 9.060,0 100,0 15.059,7 100,0 9.060,0 100,0 15.059,7 100,0
Animais vivos e produtos do reino animal / Animais Vivos e Produtos do Reino Animal 970,1 6,0 517,3 2,5 414,7 4,6 1.291,4 8,6 414,7 4,6 1.291,4 8,6
Produtos do reino vexetal / Produtos do Reino Vegetal 591,4 3,7 254,9 1,2 126,4 1,4 140,7 0,9 126,4 1,4 140,7 0,9
Graxas e aceites animais ou vexetais; produtos do seu desdobramento; graxas alimenticias elaboradas; ceras de orixe animal ou vexetal / Gorduras e Óleos Animais ou Vegetais; Produtos da sua Dissociação; Gorduras Alimentares Elaboradas; Ceras de Origem Animal ou Vegetal 88,9 0,6 49,4 0,2 34,6 0,4 52,6 0,3 34,6 0,4 52,6 0,3
Produtos das industrias alimenticias; bebidas, líquidos alcohólicos e vinagre; tabaco e sucedáneos / Produtos das Indústrias Alimentares; Bebidas, Líquidos Alcoólicos e Vinagres; Tabaco e seus Sucedâneos Manufacturados 501,1 3,1 861,2 4,2 131,4 1,5 918,1 6,1 131,4 1,5 918,1 6,1
Produtos minerais / Produtos Minerais 244,8 1,5 45,6 0,2 239,5 2,6 671,8 4,5 239,5 2,6 671,8 4,5
Produtos das industrias químicas ou das industrias conexas / Produtos das Indústrias Químicas ou das Indústrias Conexas 1.318,5 8,2 533,6 2,6 278,8 3,1 489,4 3,2 278,8 3,1 489,4 3,2
Materias plásticas e manufacturas destas materias; caucho e manufacturas de caucho / Plásticos e suas Obras; Borracha e suas Obras 1.527,6 9,5 1.801,4 8,7 284,6 3,1 238,4 1,6 284,6 3,1 238,4 1,6
Peles, coiros, peletería e manufacturas destas materias; artigos de goarnicionería ou de talabartería, artigos de viaxe, bolsos de man e continentes similares, manufacturas de tripa / Peles, Couros, Peles com Pêlo e Obras destas Matérias; Artigos de Correeiro ou de Seleiro; Artigos de Viagem, Bolsas e Artefactos semelhantes; Obras de Tripa 295,9 1,8 119,2 0,6 11,9 0,1 98,4 0,7 11,9 0,1 98,4 0,7
Madeira, carbón vexetal e manufacturas de madeira; cortiza e manufacturas de cortiza; manufacturas de espartería ou de cestería / Madeira, Carvão Vegetal e Obras de Madeira; Cortiça e suas Obras; Obras de Espartaria ou de Cestaria 331,3 2,1 1.067,8 5,2 90,3 1,0 290,3 1,9 90,3 1,0 290,3 1,9
Pasta de madeira ou doutras madeiras fibrosas celulósicas, refugallo e desperdicios de papel ou cartón; papel e as súas aplicacións / Pastas de Madeira ou de outras Matérias Fibrosas Celulósicas; Desperdícios e Aparas de Papel ou de Cartão; Papel e suas Obras 301,5 1,9 373,7 1,8 201,0 2,2 198,1 1,3 201,0 2,2 198,1 1,3
Materias téxtiles e as súas manufacturas / Matérias Têxteis e suas Obras 1.653,5 10,3 3.720,1 18,0 605,6 6,7 3.201,7 21,3 605,6 6,7 3.201,7 21,3
Calzado; sombreirería, paraugas, antucas, bastóns, látegos, fustas e as súas partes; plumas preparadas e artigos de plumas, flores artificiais; manufacturas de cabelo / Calçado; Chapéus e Artefactos de uso semelhante, Guarda-Chuvas, Guarda-Sóis, Bengalas, Chicotes e suas Partes; Penas Preparadas e suas Obras; Flores Artificiais; Obras de Cabelo 259,7 1,6 1.415,0 6,9 35,0 0,4 290,7 1,9 35,0 0,4 290,7 1,9
Manufacturas de pedra, xeso, cemento, amianto, mica ou materias análogas; produtos cerámicos, vidro e manufacturas de vidro / Obras de Pedra, Gesso, Cimento, Amianto, Mica ou de Materiais semelhantes; Produtos Cerâmicos; Vidro e suas Obras 266,2 1,7 434,8 2,1 55,4 0,6 229,0 1,5 55,4 0,6 229,0 1,5
Perlas finas ou cultivadas, pedras preciosas e semipreciosas ou similares, metais preciosos, chapados de metais preciosos e manufacturas destas materias; xoiería de fantasía; moedas / Pérolas Naturais ou Cultivadas, Pedras Preciosas ou Semipreciosas e semelhantes, Metais Preciosos, Metais Folheados ou Chapeados de Metais Preciosos e suas Obras; Bijuteria, Moedas 57,4 0,4 127,3 0,6 6,8 0,1 12,1 0,1 6,8 0,1 12,1 0,1
Metais comúns e manufacturas destes metais / Metais Comuns e suas Obras 1.827,9 11,4 1.748,7 8,5 936,8 10,3 964,4 6,4 936,8 10,3 964,4 6,4
Máquinas e aparellos, material eléctrico, e a súas partes; aparellos para a gravación ou reprodución de imaxes e son, partes e accesorios / Máquinas e Aparelhos, Material Eléctrico, e suas Partes; Aparelhos de Gravação ou Reprodução de Som. Aparelhos de Gravação ou Reprodução de Imagens e de Som de Televisão, suas Partes e Acessórios 3.787,4 23,6 3.008,5 14,6 661,9 7,3 565,9 3,8 661,9 7,3 565,9 3,8
Material de transporte / Material de Transporte 1.196,0 7,4 2.414,9 11,7 4.743,7 52,4 5.129,5 34,1 4.743,7 52,4 5.129,5 34,1
Instrumentos e aparellos de óptica, fotografía, cinematografía, medida, precisión, medicina, reloxería, música; partes e accesorios / Instrumentos e Aparelhos de Óptica, Fotografía ou Cinematografía, Medida, Controlo ou de Precisão; Instrumentos e Aparelhos Médicos-Cirúrgicos; Artigos de Relojoaria; Instrumentos Musicais, suas Partes e Acessórios 344,8 2,1 742,4 3,6 49,7 0,5 20,9 0,1 49,7 0,5 20,9 0,1
Armas e municións e as súas partes e accesorios / Armas e Munições, suas Partes e Acessórios 25,2 0,2 47,6 0,2 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0
Mercadorías e produtos diversos / Mercadorias e Produtos Diversos 488,3 3,0 1.333,5 6,5 148,3 1,6 106,9 0,7 148,3 1,6 106,9 0,7
Obxectos de arte, de colección ou de antigüidade. / Objectos de Arte, de Colecção ou Antiguidades 2,0 0,0 4,5 0,0 0,2 0,0 0,1 0,0 0,2 0,0 0,1 0,0
Non clasificados / Não Classificados 0,0 0,0 0,0 0,0 3,4 0,0 149,1 1,0 3,4 0,0 149,1 1,0

Fonte: Elaboración IGE a partir dos ficheiros facilitados polo Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales da Agencia Estatal de Administración Tributaria
INE, I.P., Estatísticas do Comércio Internacional de Bens

Nota: Galicia: os datos de 2019 e 2020 son provisionais.
Galicia e Norte de Portugal: de 2008 a 2012: total UE 25 máis Bulgaria e Romanía.
De 2013 a 2019: total da UE 25 máis Bulgaria, Romanía e Croacia.
A partir de 2019: UE 28 excepto o Reino Unido.
Norte: a localização geográfica corresponde à localização da sede do operador. Valores declarados. Dados definitivos de 2017 e 2019 e preliminares de 2020.

01-03-2021
IGE - Instituto Galego de Estatística Xunta de Galicia Eurorregión Galicia-Norte de Portugal (AECT) Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Norte Agrupación europea de cooperación territorial Galicia Norte de Portugal