Comercio intracomunitario. Resumo por seccións arancelarias
Comércio intracomunitário por grandes grupos de produtos. Ano 2022  NorteGaliciaEurorrexión/Eurorregião
  Introducións / ChegadasExpedicións / ExpediçõesIntroducións / ChegadasExpedicións / ExpediçõesIntroducións / ChegadasExpedicións / Expedições
  Millóns de euros / Milhões de eurosPorcentaxe / percentagemMillóns de euros / Milhões de eurosPorcentaxe / percentagemMillóns de euros / Milhões de eurosPorcentaxe / percentagemMillóns de euros / Milhões de eurosPorcentaxe / percentagemMillóns de euros / Milhões de eurosPorcentaxe / percentagemMillóns de euros / Milhões de eurosPorcentaxe / percentagem
Total 18.393,1 100,0 20.371,3 100,0 12.438,5 100,0 21.857,3 100,0 30.831,6 100,0 42.228,6 100,0
Animais vivos e produtos do reino animal / Animais Vivos e Produtos do Reino Animal 1.146,0 6,2 627,8 3,1 673,2 7,3 1.879,5 12,4 1.819,2 8,5 2.507,4 8,2
Produtos do reino vexetal / Produtos do Reino Vegetal 673,1 3,7 234,8 1,2 228,7 2,5 169,7 1,1 901,8 4,2 404,5 1,3
Graxas e aceites animais ou vexetais; produtos do seu desdobramento; graxas alimenticias elaboradas; ceras de orixe animal ou vexetal / Gorduras e Óleos Animais ou Vegetais; Produtos da sua Dissociação; Gorduras Alimentares Elaboradas; Ceras de Origem Animal ou Vegetal 85,9 0,5 46,7 0,2 182,5 2,0 100,0 0,7 268,4 1,2 146,7 0,5
Produtos das industrias alimenticias; bebidas, líquidos alcohólicos e vinagre; tabaco e sucedáneos / Produtos das Indústrias Alimentares; Bebidas, Líquidos Alcoólicos e Vinagres; Tabaco e seus Sucedâneos Manufacturados 661,5 3,6 610,5 3,0 283,9 3,1 1.024,3 6,8 945,4 4,4 1.634,8 5,4
Produtos minerais / Produtos Minerais 496,5 2,7 59,7 0,3 1.084,6 11,8 2.558,2 16,9 1.581,1 7,4 2.617,9 8,6
Produtos das industrias químicas ou das industrias conexas / Produtos das Indústrias Químicas ou das Indústrias Conexas 1.547,2 8,4 480,1 2,4 463,9 5,0 754,8 5,0 2.011,1 9,4 1.234,9 4,1
Materias plásticas e manufacturas destas materias; caucho e manufacturas de caucho / Plásticos e suas Obras; Borracha e suas Obras 1.919,6 10,4 1.786,5 8,8 425,0 4,6 317,2 2,1 2.344,6 10,9 2.103,8 6,9
Peles, coiros, peletería e manufacturas destas materias; artigos de goarnicionería ou de talabartería, artigos de viaxe, bolsos de man e continentes similares, manufacturas de tripa / Peles, Couros, Peles com Pêlo e Obras destas Matérias; Artigos de Correeiro ou de Seleiro; Artigos de Viagem, Bolsas e Artefactos semelhantes; Obras de Tripa 373,3 2,0 174,0 0,9 32,8 0,4 149,1 1,0 406,1 1,9 323,0 1,1
Madeira, carbón vexetal e manufacturas de madeira; cortiza e manufacturas de cortiza; manufacturas de espartería ou de cestería / Madeira, Carvão Vegetal e Obras de Madeira; Cortiça e suas Obras; Obras de Espartaria ou de Cestaria 405,7 2,2 796,9 3,9 150,6 1,6 478,1 3,2 556,3 2,6 1.274,9 4,2
Pasta de madeira ou doutras madeiras fibrosas celulósicas, refugallo e desperdicios de papel ou cartón; papel e as súas aplicacións / Pastas de Madeira ou de outras Matérias Fibrosas Celulósicas; Desperdícios e Aparas de Papel ou de Cartão; Papel e suas Obras 461,9 2,5 508,1 2,5 260,4 2,8 257,7 1,7 722,3 3,4 765,8 2,5
Materias téxtiles e as súas manufacturas / Matérias Têxteis e suas Obras 1.166,5 6,3 3.708,7 18,2 1.183,3 12,9 5.569,0 36,8 2.349,8 10,9 9.277,7 30,5
Calzado; sombreirería, paraugas, antucas, bastóns, látegos, fustas e as súas partes; plumas preparadas e artigos de plumas, flores artificiais; manufacturas de cabelo / Calçado; Chapéus e Artefactos de uso semelhante, Guarda-Chuvas, Guarda-Sóis, Bengalas, Chicotes e suas Partes; Penas Preparadas e suas Obras; Flores Artificiais; Obras de Cabelo 256,1 1,4 1.579,2 7,8 92,3 1,0 438,2 2,9 348,4 1,6 2.017,4 6,6
Manufacturas de pedra, xeso, cemento, amianto, mica ou materias análogas; produtos cerámicos, vidro e manufacturas de vidro / Obras de Pedra, Gesso, Cimento, Amianto, Mica ou de Materiais semelhantes; Produtos Cerâmicos; Vidro e suas Obras 325,4 1,8 531,9 2,6 84,2 0,9 323,5 2,1 409,6 1,9 855,4 2,8
Perlas finas ou cultivadas, pedras preciosas e semipreciosas ou similares, metais preciosos, chapados de metais preciosos e manufacturas destas materias; xoiería de fantasía; moedas / Pérolas Naturais ou Cultivadas, Pedras Preciosas ou Semipreciosas e semelhantes, Metais Preciosos, Metais Folheados ou Chapeados de Metais Preciosos e suas Obras; Bijuteria, Moedas 74,2 0,4 93,0 0,5 13,0 0,1 27,1 0,2 87,2 0,4 120,0 0,4
Metais comúns e manufacturas destes metais / Metais Comuns e suas Obras 2.566,7 14,0 2.291,2 11,2 1.506,5 16,4 1.763,4 11,6 4.073,1 19,0 4.054,7 13,3
Máquinas e aparellos, material eléctrico, e a súas partes; aparellos para a gravación ou reprodución de imaxes e son, partes e accesorios / Máquinas e Aparelhos, Material Eléctrico, e suas Partes; Aparelhos de Gravação ou Reprodução de Som. Aparelhos de Gravação ou Reprodução de Imagens e de Som de Televisão, suas Partes e Acessórios 3.817,9 20,8 2.477,5 12,2 723,6 7,9 811,5 5,4 4.541,5 21,1 3.289,0 10,8
Material de transporte / Material de Transporte 1.525,1 8,3 2.287,3 11,2 4.821,0 52,4 4.636,4 30,6 6.346,2 29,5 6.923,8 22,7
Instrumentos e aparellos de óptica, fotografía, cinematografía, medida, precisión, medicina, reloxería, música; partes e accesorios / Instrumentos e Aparelhos de Óptica, Fotografía ou Cinematografía, Medida, Controlo ou de Precisão; Instrumentos e Aparelhos Médicos-Cirúrgicos; Artigos de Relojoaria; Instrumentos Musicais, suas Partes e Acessórios 356,0 1,9 813,4 4,0 47,0 0,5 25,1 0,2 403,1 1,9 838,5 2,8
Armas e municións e as súas partes e accesorios / Armas e Munições, suas Partes e Acessórios 24,8 0,1 22,1 0,1 0,1 0,0 0,8 0,0 24,9 0,1 22,9 0,1
Mercadorías e produtos diversos / Mercadorias e Produtos Diversos 509,6 2,8 1.240,3 6,1 173,9 1,9 202,1 1,3 683,5 3,2 1.442,4 4,7
Obxectos de arte, de colección ou de antigüidade. / Objectos de Arte, de Colecção ou Antiguidades 0,2 0,0 1,4 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,3 0,0 1,5 0,0
Non clasificados / Não Classificados 0,0 0,0 0,0 0,0 7,7 0,1 371,6 2,5 7,7 0,0 371,6 1,2

Fonte: Elaboración IGE a partir dos ficheiros facilitados polo Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales da Agencia Estatal de Administración Tributaria
INE, I.P., Estatísticas do Comércio Internacional de Bens
Nota: Galicia: os datos de 2022 son provisionais.
Galicia e Norte de Portugal: de 2008 a 2012: total UE 25 máis Bulgaria e Romanía.
De 2013 a 2019: total da UE 25 máis Bulgaria, Romanía e Croacia.
A partir de 2019: UE 28 excepto o Reino Unido.
Norte: a localização geográfica corresponde à localização da sede do operador. Valores declarados. Dados preliminares de 2022. A informação foi atualizada desde 2017, pois não estava correta.
09-05-2023

 

IGE - Instituto Galego de Estatística Xunta de Galicia Eurorregión Galicia-Norte de Portugal (AECT) Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Norte Agrupación europea de cooperación territorial Galicia Norte de Portugal