Comercio intracomunitario. Resumo por seccións arancelarias
Comércio intracomunitário por grandes grupos de produtos. Ano 2023  NorteGaliciaEurorrexión/Eurorregião
  Introducións / ChegadasExpedicións / ExpediçõesIntroducións / ChegadasExpedicións / ExpediçõesIntroducións / ChegadasExpedicións / Expedições
  Millóns de euros / Milhões de eurosPorcentaxe / percentagemMillóns de euros / Milhões de eurosPorcentaxe / percentagemMillóns de euros / Milhões de eurosPorcentaxe / percentagemMillóns de euros / Milhões de eurosPorcentaxe / percentagemMillóns de euros / Milhões de eurosPorcentaxe / percentagemMillóns de euros / Milhões de eurosPorcentaxe / percentagem
Total 18.446,3 100,0 20.411,1 100,0 8.192,4 100,0 21.452,0 100,0 26.638,8 100,0 41.863,1 100,0
Animais vivos e produtos do reino animal / Animais Vivos e Produtos do Reino Animal 1.254,5 6,8 588,3 2,9 659,8 8,1 1.917,7 8,9 1.914,2 8,9 2.506,0 8,2
Produtos do reino vexetal / Produtos do Reino Vegetal 655,0 3,6 261,7 1,3 150,1 1,8 200,3 0,9 805,1 3,7 462,0 1,5
Graxas e aceites animais ou vexetais; produtos do seu desdobramento; graxas alimenticias elaboradas; ceras de orixe animal ou vexetal / Gorduras e Óleos Animais ou Vegetais; Produtos da sua Dissociação; Gorduras Alimentares Elaboradas; Ceras de Origem Animal ou Vegetal 84,9 0,5 48,7 0,2 160,3 2,0 113,4 0,5 245,2 1,1 162,0 0,5
Produtos das industrias alimenticias; bebidas, líquidos alcohólicos e vinagre; tabaco e sucedáneos / Produtos das Indústrias Alimentares; Bebidas, Líquidos Alcoólicos e Vinagres; Tabaco e seus Sucedâneos Manufacturados 781,8 4,2 629,7 3,1 322,0 3,9 1.189,4 5,5 1.103,8 5,1 1.819,1 6,0
Produtos minerais / Produtos Minerais 446,2 2,4 48,9 0,2 600,9 7,3 1.302,2 6,1 1.047,1 4,9 1.351,1 4,4
Produtos das industrias químicas ou das industrias conexas / Produtos das Indústrias Químicas ou das Indústrias Conexas 1.665,3 9,0 494,2 2,4 304,2 3,7 628,4 2,9 1.969,4 9,2 1.122,6 3,7
Materias plásticas e manufacturas destas materias; caucho e manufacturas de caucho / Plásticos e suas Obras; Borracha e suas Obras 1.707,4 9,3 1.886,6 9,2 390,7 4,8 325,0 1,5 2.098,1 9,8 2.211,6 7,3
Peles, coiros, peletería e manufacturas destas materias; artigos de goarnicionería ou de talabartería, artigos de viaxe, bolsos de man e continentes similares, manufacturas de tripa / Peles, Couros, Peles com Pêlo e Obras destas Matérias; Artigos de Correeiro ou de Seleiro; Artigos de Viagem, Bolsas e Artefactos semelhantes; Obras de Tripa 321,3 1,7 204,1 1,0 28,2 0,3 173,5 0,8 349,5 1,6 377,5 1,2
Madeira, carbón vexetal e manufacturas de madeira; cortiza e manufacturas de cortiza; manufacturas de espartería ou de cestería / Madeira, Carvão Vegetal e Obras de Madeira; Cortiça e suas Obras; Obras de Espartaria ou de Cestaria 444,7 2,4 789,9 3,9 146,4 1,8 459,1 2,1 591,1 2,8 1.249,0 4,1
Pasta de madeira ou doutras madeiras fibrosas celulósicas, refugallo e desperdicios de papel ou cartón; papel e as súas aplicacións / Pastas de Madeira ou de outras Matérias Fibrosas Celulósicas; Desperdícios e Aparas de Papel ou de Cartão; Papel e suas Obras 367,9 2,0 396,0 1,9 228,1 2,8 263,0 1,2 596,0 2,8 659,0 2,2
Materias téxtiles e as súas manufacturas / Matérias Têxteis e suas Obras 1.109,1 6,0 3.343,4 16,4 783,2 9,6 5.873,1 27,4 1.892,2 8,8 9.216,5 30,3
Calzado; sombreirería, paraugas, antucas, bastóns, látegos, fustas e as súas partes; plumas preparadas e artigos de plumas, flores artificiais; manufacturas de cabelo / Calçado; Chapéus e Artefactos de uso semelhante, Guarda-Chuvas, Guarda-Sóis, Bengalas, Chicotes e suas Partes; Penas Preparadas e suas Obras; Flores Artificiais; Obras de Cabelo 243,7 1,3 1.427,4 7,0 70,8 0,9 487,5 2,3 314,5 1,5 1.914,9 6,3
Manufacturas de pedra, xeso, cemento, amianto, mica ou materias análogas; produtos cerámicos, vidro e manufacturas de vidro / Obras de Pedra, Gesso, Cimento, Amianto, Mica ou de Materiais semelhantes; Produtos Cerâmicos; Vidro e suas Obras 324,2 1,8 531,9 2,6 89,9 1,1 313,1 1,5 414,0 1,9 845,0 2,8
Perlas finas ou cultivadas, pedras preciosas e semipreciosas ou similares, metais preciosos, chapados de metais preciosos e manufacturas destas materias; xoiería de fantasía; moedas / Pérolas Naturais ou Cultivadas, Pedras Preciosas ou Semipreciosas e semelhantes, Metais Preciosos, Metais Folheados ou Chapeados de Metais Preciosos e suas Obras; Bijuteria, Moedas 65,2 0,4 104,2 0,5 14,5 0,2 21,2 0,1 79,7 0,4 125,4 0,4
Metais comúns e manufacturas destes metais / Metais Comuns e suas Obras 2.332,7 12,6 2.079,6 10,2 1.374,6 16,8 1.460,8 6,8 3.707,3 17,2 3.540,4 11,6
Máquinas e aparellos, material eléctrico, e a súas partes; aparellos para a gravación ou reprodución de imaxes e son, partes e accesorios / Máquinas e Aparelhos, Material Eléctrico, e suas Partes; Aparelhos de Gravação ou Reprodução de Som. Aparelhos de Gravação ou Reprodução de Imagens e de Som de Televisão, suas Partes e Acessórios 4.006,4 21,7 2.862,4 14,0 779,0 9,5 1.059,6 4,9 4.785,4 22,3 3.922,0 12,9
Material de transporte / Material de Transporte 1.716,3 9,3 2.367,9 11,6 1.809,4 22,1 5.129,6 23,9 3.525,7 16,4 7.497,6 24,6
Instrumentos e aparellos de óptica, fotografía, cinematografía, medida, precisión, medicina, reloxería, música; partes e accesorios / Instrumentos e Aparelhos de Óptica, Fotografía ou Cinematografía, Medida, Controlo ou de Precisão; Instrumentos e Aparelhos Médicos-Cirúrgicos; Artigos de Relojoaria; Instrumentos Musicais, suas Partes e Acessórios 355,8 1,9 967,5 4,7 55,0 0,7 24,0 0,1 410,8 1,9 991,5 3,3
Armas e municións e as súas partes e accesorios / Armas e Munições, suas Partes e Acessórios 26,5 0,1 25,0 0,1 0,2 0,0 0,7 0,0 26,7 0,1 25,7 0,1
Mercadorías e produtos diversos / Mercadorias e Produtos Diversos 536,7 2,9 1.351,5 6,6 218,0 2,7 229,1 1,1 754,7 3,5 1.580,6 5,2
Obxectos de arte, de colección ou de antigüidade. / Objectos de Arte, de Colecção ou Antiguidades 0,7 0,0 2,2 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,8 0,0 2,3 0,0
Non clasificados / Não Classificados 0,0 0,0 0,0 0,0 7,3 0,1 281,1 1,3 7,3 0,0 281,1 0,9

Fonte: Elaboración IGE a partir dos ficheiros facilitados polo Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales da Agencia Estatal de Administración Tributaria
INE, I.P., Estatísticas do Comércio Internacional de Bens
Nota: Nota: Galicia: os datos de 2023 son provisionais.
Galicia e Norte de Portugal: de 2008 a 2012: total UE 25 máis Bulgaria e Romanía.
De 2013 a 2019: total da UE 25 máis Bulgaria, Romanía e Croacia.
A partir de 2019: UE 28 excepto o Reino Unido.
Norte: a localização geográfica corresponde à localização da sede do operador. Valores declarados. Dados preliminares de 2023.
27-05-2024

 

IGE - Instituto Galego de Estatística Xunta de Galicia Eurorregión Galicia-Norte de Portugal (AECT) Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Norte Agrupación europea de cooperación territorial Galicia Norte de Portugal