Definicións. Seguranza social / Segurança social


Pensión contributiva de incapacidade permanente

É a pensión percibida polo traballador que, despois de estar sometido a tratamento prescrito e de ser dado de alta medicamente, presenta reducións anatómicas ou funcionais graves, susceptibles de determinación obxectiva e previsiblemente definitiva, que diminúan ou anulen a súa capacidade laboral.

Pensões de invalidez
Prestações pecuniárias mensais concedidas em vida dos beneficiários que tendo completado 60 meses de contribuições, e antes de atingirem a idade de reforma por velhice, se encontrem, por motivo de doença ou acidente, definitivamente incapacitados de trabalhar na sua profissão.

Pensión contributiva de xubilación

Consiste na pensión vitalicia concedida aos traballadores nas condicións, importe e forma que regulamentariamente se determinan cando alcanzada a idade establecida, cesen ou tivesen cesado no traballo.

Pensões de velhice
Prestação pecuniária mensal, concedida em vida dos beneficiários que, tenham completado 15 anos civis com entrada de contribuições, com uma densidade contributiva de, pelo menos, 120 dias de registo de remunerações por ano (excluindo o regime de seguro social voluntário em que o prazo é de 144 meses com entrada de contribuições) e com idade mínima de 65 anos.

Pensións contributivas da Seguridade Social

Son prestacións económicas e de duración indefinida, aínda que non sempre, nas que a concesión está xeralmente supeditada a unha relación xurídica previa coa Seguridade Social (acreditar un período mínimo de cotización en determinados casos ...), sempre que se cumpran os demais requisitos esixidos. A súa contía determínase en función das achegas efectuadas polo traballador e o empresario, se se trata de traballadores por conta allea, durante o período considerado para os efectos da base reguladora da pensión de que se trate.

Pensão
Prestação pecuniária mensal de atribuição continuada nas eventualidades: morte (pensão de sobrevivência), invalidez, doença profissional e velhice.

Pensións contributivas de morte e supervivencia

Son as pensións que se outorgan no caso de morte do traballador, calquera que fose a causa e son as seguintes: pensións de viuvez, pensión de orfandade e pensión vitalicia ou subsidio temporal en favor de familiares.

Pensões de sobrevivência
Prestação pecuniária mensal concedida a familiares dos beneficiários cônjuges, ex-cônjuges, descendentes ou equiparados, ascendentes que à data da morte tenham completado 36 meses de contribuições, pertencentes aos regimes acima referidos, excluindo o regime de seguro social voluntário em que o prazo é de 72 meses com entrada de contribuições..


 
IGE - Instituto Galego de Estatística Xunta de Galicia Eurorregión Galicia-Norte de Portugal (AECT) Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Norte Agrupación europea de cooperación territorial Galicia Norte de Portugal