Definicións. Empresas e sociedades


CNAE-2009. Seccións

 • A Agricultura, gandaría, silvicultura e pesca
 • B Industrias extractivas
 • C Industria manufactureira
 • D Fornecemento de enerxía eléctrica, gas, vapor e aire acondicionado
 • E Fornecemento de auga, actividades de saneamento, xestión de residuos e descontaminación
 • F Construción
 • G Comercio por xunto e ao retallo, reparación de vehículos de motor e motocicletas
 • H Transporte e almacenamento
 • I Hostalaría
 • J Información e comunicacións
 • K Actividades financeiras e de seguros
 • L Actividades inmobiliarias
 • M Actividades profesionais, científicas e técnicas
 • N Actividades administrativas e servizos auxiliares
 • O Administración pública e defensa; seguranza social obrigatoria
 • P Educación
 • Q Actividades sanitarias e de servizos sociais
 • R Actividades artísticas, recreativas e de entretemento
 • S Outros servizos
 • T Actividades dos fogares como empregadores de persoal doméstico; actividades dos fogares como produtores de bens e servizos para uso propio
 • U Actividades de organizacións e organismos extraterritoriais

CNAE-2009. Divisións da industria manufactureira

 • 10 Industria da alimentación
 • 11 Fabricación de bebidas
 • 12 Industria do tabaco
 • 13 Industria téxtil
 • 14 Confección de roupa de vestir
 • 15 Industria do coiro e do calzado
 • 16 Industria da madeira e da cortiza, agás mobles; cestaría e espartaría
 • 17 Industria do papel
 • 18 Artes gráficas e reprodución de soportes gravados
 • 19 Coquerías e refinado de petróleo
 • 20 Industria química
 • 21 Fabricación de produtos farmacéuticos
 • 22 Fabricación de produtos de caucho e plásticos
 • 23 Fabricación doutros produtos minerais non metálicos
 • 24 Metalurxia; fabricación de produtos de ferro, aceiro e ferroaliaxes
 • 25 Fabricación de produtos metálicos, agás maquinaria e equipamento
 • 26 Fabricación de produtos informáticos, electrónicos e ópticos
 • 27 Fabricación de material e equipamento eléctrico
 • 28 Fabricación de maquinaria e equipamento n.c.n.
 • 29 Fabricación de vehículos de motor, remolques e semirremolques
 • 30 Fabricación doutro material de transporte
 • 31 Fabricación de mobles
 • 32 Outras industrias manufactureiras
 • 33 Reparación e instalación de maquinaria e equipamento

Empresa

É a unidade xurídica que proporciona cobertura legal ás actividades que se realizan nun ou varios locais. As unidades xurídicas poden ser persoas físicas ou persoas xurídicas con existencia legal independente da dos seus propietarios.

Empresa
Entidade jurídica (pessoa singular e colectiva) correspondente a uma unidade organizacional de produção de bens e serviços, usufruindo de uma certa autonomia de decisão, nomeadamente quanto à afectação dos seus recursos correntes. Uma empresa exerce uma ou várias actividades, em um ou em vários locais.

Legenda dos Códigos de Actividades CAE-Rev.3

 • A Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca
 • B Indústrias extractivas
 • C Indústrias transformadoras
  • 10 Indústrias alimentares
  • 11 Indústria das bebidas
  • 12 Indústria do tabaco
  • 13 Fabricação de têxteis
  • 14 Indústria do vestuário
  • 15 Indústria do couro e dos produtos do couro
  • 16 Indústrias da madeira e da cortiça e suas obras, excepto mobiliário;Fabricação de obras de cestaria e de espartaria
  • 17 Fabricação de pasta, de papel, de cartão e seus artigos
  • 18 Impressão e reprodução de suportes gravados
  • 19 Fabricação de coque, produtos petrolíferos refinados e de aglomerados de combustíveis
  • 20 Fabricação de produtos químicos e de fibras sintéticas ou artifíciais, excepto produtos farmacêuticos
  • 21 Fabricação de produtos farmacêuticos de base e de preparações farmacêuticas
  • 22 Fabricação de artigos de borracha e de matérias plásticas
  • 23 Fabrico de outros produtos minerais não metálicos
  • 24 Indústrias metalúrgicas de base
  • 25 Fabricação de produtos metálicos, excepto máquinas e equipamentos
  • 26 Fabricação de equipamentos informáticos, equipamento para comunicações e produtos electrónicos e ópticos
  • 27 Fabricação de equipamento eléctrico
  • 28 Fabricação de máquinas e de equipamentos, n.e.
  • 29 Fabricação de veículos automóveis, reboques, semi-reboques e componentes para veículos automóveis
  • 30 Fabricação de outro equipamento de transporte
  • 31 Fabrico de mobiliário e de colchões
  • 32 Outras indústrias transformadoras
  • 33 Reparação, manutenção e instalação de máquinas e equipamentos
 • D Electricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio
 • E Captação, tratamento e distribuição de água; saneamento, gestão de resíduos e despoluição
 • F Construção
 • G Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos
 • H Transportes e armazenagem
 • I Alojamento, restauração e similares
 • J Actividades de informação e de comunicação
 • K Actividades financeiras e de seguros
 • L Actividades imobiliárias
 • M Actividades de consulturia, científicas, técnicas e similares
 • N Actividades administrativas e dos serviços de apoio
 • O Administração Pública e Defesa; Segurança Social Obrigatória
 • P Educação
 • Q Actividades da saúde humana a apoio social
 • R Actividades artísticas, de espectáculos, desportivas e recreativas
 • S Outras actividades de serviços
 • T Actividades das famílias empregadoras de pessoal doméstico e actividades de produção das famílias para usos próprio
 • U Actividades dos organismos internacionais e outras instituições extra-territoriais


 
IGE - Instituto Galego de Estatística Xunta de Galicia Eurorregión Galicia-Norte de Portugal (AECT) Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Norte Agrupación europea de cooperación territorial Galicia Norte de Portugal