Definicións. Comercio intracomunitario / Comércio intracomunitário


Cotas de exportacións

Porcentaxe de exportacións dun país (rexión) destinadas a outro país ou grupo de países sobre o total de importacións efectuadas polo país ou grupo de países de destino (incluíndo as importacións entre os países do grupo).

Quotas de exportação
Valor das exportações de um país (ou região) destinadas a outro país ou grupo de países, em percentagem do total de importações efectuadas pelo país ou grupo de países de destino (incluindo as importações entre os países do grupo)

Expedicións

Comprenden todas aquelas operacións a través das cales un produto con orixe en Galicia é vendido aos países da UE, excluíndo España.

Expedição
Envio de mercadorias comunitárias com destino a um Estado-membro.

Introducións

Comprenden todas aquelas operacións nas que unha mercancía elaborada ou orixinal dun país membro da UE (excluíndo España) é comprada para ser consumida ou transformada en Galicia.

Chegada
Recepção de mercadorias comunitárias expedidas de um outro Estado-membro.

Taxa de apertura

Suma das exportacións máis importacións divididas polo PIB.

Grau de abertura da economia

Corresponde à soma do valor das exportações com o valor das importações de bens, expresso em percentagem do PIB.

Taxa de cobertura da economía

Diferenza entre exportacións e importacións divididas polo PIB.

Procura externa líquida em percentagem do PIB

Saldo da participação da região X no comércio internacional de bens, em percentagem do PIB.


 
IGE - Instituto Galego de Estatística Xunta de Galicia Eurorregión Galicia-Norte de Portugal (AECT) Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Norte Agrupación europea de cooperación territorial Galicia Norte de Portugal